สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น


นโยบายเพื่อโลกสีเขียว

Inovar Floor ผลิตด้วยวัตถุดิบจากทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ไฟเบอร์จากไม้เนื้อแข็งที่ใช้เป็นแกนหลักได้จากป่าไม้เนื้อแข็งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการจัดการป่าไม้อย่างเข้มงวด หรือที่เราเรียกว่า Plantation Forest หรือสวนป่าที่มีการปลูกเสริม วิธีการนี้ช่วยลดความต้องการในการตัดไม้จากป่าไม้ธรรมชาติ ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Inovar Floor จึงดำเนินไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเคลือบพื้นผิวของ Inovar Floor ช่วยปกป้องพื้นไม้จากไรฝุ่น หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่คลุมด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น พรม คุณลักษณะนี้ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับเด็กๆ ของคุณ คุณภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้ Inovar Floor เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่ว่าสำหรับบ้านพักอาศัยที่แสนอบอุ่น หรือสำหรับที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ Inovar Floor ยังได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศโดยมีการปฏิบัติตามกฎการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี สามารถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน

Inovar มีข้อผูกพันอันแน่วแน่ต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะปกป้องทุกๆ พื้นที่ที่โรงงานของเราตั้งอยู่ และจะดำเนินทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในธุรกิจของเรา ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, การรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีที่ Inovar ยึดถึอปฏิบัติมีดังนี้

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการผู้พิทักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในยุคปัจจุบันไปจนถึงยุคต่อๆ ไป
- ดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ที่ถือปฏิบัติกันในปัจจุบัน
- มุ่งมั่นในการลดปริมาณ การปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ น้ำ และผืนดิน
- แก้ไขข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุแห่งการทำร้ายสิ่งแวดล้อมในอดีต เพื่อการปฏิบัติใหม่ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
- มุ่งมั่นปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ปกป้องมลภาวะโดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และ การลดสารพิษ

นอกจากนี้ Inovar ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรของเรา

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลอีเมล์
โทรศัพท์/มือถือ
ประเทศ
ข้อความ
รหัสรักษาความปลอดภัย