ការចុះឈ្មោះសុំវិញ្ញាបនបត្រធានា

សូមអរគុណដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្រាលឈើប្រណិត Inovar។ សូមចុះឈ្មោះការ ប្រើប្រាស់កម្រាលឈើប្រណិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានបញ្ចប់ការរៀបកម្រាលដើម្បីឲ្យការធានាមានសុពលភាព។ ដើម្បីបានអានអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការធានា សូមចុចត្រង់នេះ។ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម រួចចុចបញ្ជូន ហើយយើងនឹងផ្ញើវិញ្ញាបនបត្រធានាទៅអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។

ឈ្មោះ (លោក/លោកស្រី/____) :
លេខទូរស័ព្ទ :
អ៊ីមែល :
អាសយដ្ឋានទីតាំងដែលបានដំឡើងកម្រាលឈើប្រណិត :
ប្រទេស :
ប្រភេទនៃការរៀបកម្រាលឈើ : ពាណិជ្ជកម្ម      គេហដ្ឋាន
ការរចនាដែលបានរៀបចំ (រួមទាំង ការរចនាទាំងអស់ដែលបានរៀបចំនៅក្នុងទីតាំងនេះ) :
សរុបក្រឡាផ្ទៃដែលបានរៀប កម្រាល :
លេខវិក្កយបត្រ :
កាលបរិច្ឆេទវិក្កយបត្រ :
លេខកូដសុវត្ថិភាព :
Warranty Condition

ទម្រង់សំណួរអ៊ីមែល
ទូរស័ព្ទលើតុ/ទូរស័ព្ទដៃ
ប្រទេស
សារ
លេខកូដសុវត្ថិភាព